U skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o zemljišnim kjnigama i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Agencija izrađuje elaborate o etažiranju. Sadržaj elaborata o etažiranju je slijedeći:

  • tehnički opis građevine
  • građevni plan - tekstualni dio
  • građevni plan - grafički dio
  • odluka o uspostavi etažnog vlasništva sa osvrtom na prava i obveze vlasnika etažnog dijela nekretnine


Agencija je do sada izradila veći broj elaborata o etažiranju stambenih objekata, stambeno-poslovnih objekata i stanova.